Försäljningsvillkor & Integritetspolicy

 

Tillämplighet

Dessa Försäljningsvillkor utgör avtalsinnehåll mellan å ena sidan dig som kund eller presumtiv kund som använder webbplatsen, och å andra Tolerate Sweden AB. Försäljningsvillkoren accepteras i tillämpliga delar genom att du använder webbplatsen, och i sin helhet i samband med att ett avtal ingås om köp av varor eller tjänster. Dessa Försäljningsvillkor ersätter alla tidigare publicerade villkor från och med publiceringsdatumet. Varorna som presenteras på vår webbplats utgör Tolerate Sweden AB’s ordinarie sortiment. 

 

Pris och Betalning

Priserna på Tolerate Sweden AB’s hemsida uppdateras i realtid. Moms och frakt tillkommer. Priserna är angivna i svenska kronor, exklusive moms. Vid pappersfaktura tillkommer en kostnad om 19 kr exkl. moms. Mellan Tolerate Sweden AB och kund gäller avtalat pris om inget annat särskilt avtalats. Försäljning sker endast till företag efter särskild kreditprövning samt mot faktura som förfaller till betalning som mest trettio (30) dagar från fakturadatum. Vid ej godkänd kreditprövning kan förskottsbetalning utkrävas. Vid betalningsdröjsmål utgår årlig dröjsmålsränta på utestående belopp med åtta (18) % plus gällande referensränta (tidigare diskontot) från förfallodagen. Tolerate Sweden AB tar ut vid var tid gällande lagstadgad påminnelseavgift. 

Våra försäljningspriser på importprodukter som ej utgör standardlagervaror, är baserade på vid fakturadatum gällande valutakurser*. Vid beställningens mottagande anges ett preliminärt försäljningspris, baserat på vid beställningstillfället gällande valutakurs. Detta kommer vid fakturering att justeras i enlighet med för dagen rådande valutakurs. 

* Valutakursen är den växelkurs som gäller mellan inköpsvaluta och försäljningsvaluta. 
 

Fraktkostnad

Frakt tillkommer på samtliga beställningar. Grundfrakten är för närvarande från 99 kr exkl. moms. För gods som levereras på pall debiteras 499 kr exkl. moms. Uppgifter om kostnad för andra typer av leveranser (t.ex. bud) lämnas av säljare då dessa priser varierar beroende på leveransadressen. Varor kan ej avhämtas hos Tolerate Sweden AB. Vid delleverans faktureras från 99 kr exkl. moms per kolli för de restnoterade produkterna. 

 

Leverans

Order mottagna före klockan 12.00 avseende lagerhållna produkter expedieras som regel samma dag, avser endast arbetsdagar. Tolerate Sweden AB har friheten att välja transportör. Det är mottagarens ansvar att säkerställa mottagning under transportörens planerade utlämningstid. Ordinarie utlämning sker i regel mellan 8-16, avser arbetsdagar.

 

Återköp/Retur

Returer godkänns endast om fel produkt eller tjänst, eller för många produkter eller tjänster, har levererats jämfört med lagd order. Har så skett skall detta anmälas till Tolerate Sweden AB inom maximalt tre arbetsdagar från mottagandet, varvid Tolerate Sweden AB’s kundtjänst lämnar ett returnummer. Returer utan returnummer accepteras inte och returneras på kundens bekostnad* till kunden.

*För närvarande fr. 250 kr exkl. moms.

 

Garanti

Garantier på varan lämnas av respektive tillverkare, Tolerate Sweden AB lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.

Garanti avseende Tolerate Sweden AB’s egna produkter uppgår till sex (6) månader. Ny produkt ersätter då den reklamerade i den mån det går. I övriga fall kan liknande produkt eller kreditering ersätta. Ersättning kan endast ske mot, till av Tolerate Sweden AB’s, godkända kunder.

 

Risken för varan

Risken för varan går över på köparen när varan avlämnats till transportör.

 

Reklamation

Företagskund skall ankomstkontrollera allt gods för att verifiera att vara är felfri. Inkommen reklamation efter 10 dagar från mottagandet av kunden, förbehåller sig Tolerate Sweden AB rätten att i förhållande till företagskund avgöra om felet skall avhjälpas.

Vid reklamation skall kund kontakta Tolerate Sweden AB’s kundservice via epost info@tolerate.se. Observera att erhållande av returnummer ej är att likställa med godkänd reklamation. Returnumret är för företagskunder giltigt under 7 dagar under vilken tid varan skall ha mottagits av Tolerate Sweden AB. Vid retur av varan skall returfrakten till Tolerate Sweden AB vara betald samt ordersedel, faktura och uppgift om giltigt returnummer jämte en redogörelse av felet, företrädesvis en detaljerad sådan, medfölja varan. Är frakten ej betald eller om det saknas någon handling återsänds varan till kunden på kundens bekostnad*.

Returer skall återsändas i originalförpackning samt vara väl förpackade i av transportören godkänt emballage. Eventuella transportskador till följd av bristfällig emballering debiteras** kund. I det fall varan ej skulle vara felaktig och reklamationen ej accepteras skickas varan tillbaka till kund på kundens bekostnad*

* För närvarande fr. 250 kr exkl. moms.  

** Summan avgörs av Tolerate Sweden AB och kan inte överklagas.

 

Okända skatter, avgifter  m.m.

Alla priser har satts med hänsyn till kända skatter, avgifter, tullar och andra pålagor. För det fall att en vara eller en transaktion, oavsett skäl, beläggs med avgifter, skatter, tullar eller annan pålaga av vilket slag det vara månde som inte rimligen kunnat förutses, ska köparen utan begränsning i tiden kompensera Tolerate Sweden AB för vad Tolerate Sweden AB på sådan grund kan tvingas att utge. Ersättningsskyldighet enligt denna punkt föreligger inte om kostnaden föranletts av grov vårdslöshet eller förbiseende från Tolerate Sweden AB’s sida. 

 

Personuppgifter

Uppgifterna lagras i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte. Du kan när som helst ändra dina uppgifter genom att skicka ett mail till info@tolerate.se med det användarnamn och lösenord du tillsänts via e-post.

 

Sekretess

Kunden får inte till tredje man utan Tolerate Sweden AB’s godkännande lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter, vilka är skyddade enligt lag (1990:409) om företagshemligheter.

Kunden skall genom tystnadsförbindelse för personal eller andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess iakttages. Sekretesskyldigheten gäller inte för sådan information som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla.

 

Kundkonton

Inloggningsuppgifter (användarnamn och lösenord) till kundkonton på Tolerate Sweden AB’s hemsida ska hanteras så att de inte kommer till obehöriga personers kännedom. För kundkonton som tillhör juridiska personer anses samtliga personer som har tillgång till inloggningsuppgifterna till kontot vara behöriga att lägga beställningar för den juridiska personens räkning. Om du tror att någon obehörig person har tillgång till dina inloggningsuppgifter åligger det dig att omedelbart meddela Tolerate Sweden AB detta och att byta dina inloggningsuppgifter.

 

Avtalsbrott och uppsägning

Om kunden brister i uppfyllande av sina förpliktelser gentemot Tolerate Sweden AB, byter företagsform, träder i likvidation, ansöker om eller försätts i konkurs, inleder förfarande om företagsrekonstruktion, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar eller annars kan befaras vara på obestånd eller om en fysisk eller juridisk person som tidigare inte utövat kontrollerande inflytande över kunden förvärvar sådant inflytande, har Tolerate Sweden AB rätt att annullera, tillfälligt avbryta eller omedelbart säga upp samtliga avtal med kunden samt vägra ytterligare leveranser.

 

Befrielsegrunder (Force Majeure)

Med undantag för kundens betalningsskyldighet, äger Tolerate Sweden AB, Tolerate Sweden AB’s underleverantör eller kunden åberopa underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa villkor om fullgörande hindras till följd av omständigheter utanför deras kontroll såsom arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig, myndighets beslut, omfattande driftsstörningar denne eller underleverantör, anskaffningssvårigheter eller annat av dem inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på villkorens fullgörande och som de inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Kan villkoren inte fullgöras inom skälig tid, äger Tolerate Sweden AB eller kunden skriftligen häva avtalet till den del dess fullgörande hindrats av omständighet som ovan nämnts.

 

Ansvarsbefrielse

Tolerate Sweden AB skall vara fri från ansvar om Tolerate Sweden AB har varit normalt aktsam. Tolerate Sweden AB skall inte vara ansvarig gentemot kunden för dennes eventuella inkomst- eller kontraktsbortfall eller för annan indirekt skada eller följdskada oavsett om den uppstått genom försumlighet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

 

Ogiltighet

Skulle någon bestämmelse i dessa villkor vara ogiltig enligt svensk lag skall detta inte påverka giltigheten av villkorens övriga delar. I händelse av ogiltighet i villkoren skall den ogiltiga bestämmelsen jämkas i nödvändig omfattning för ogiltighetens undanröjande. 

 

Tillämplig lag och tvist

På dessa villkor skall svensk lag vara tillämplig.

Tvist i anledning av dessa villkor samt annat rättsförhållande som har samband med villkoren skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt regler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Skiljenämnden skall bestå av tre skiljemän.

Tolerate Sweden AB äger dock rätt att vid allmän domstol föra talan mot kunden avseende betalning på grund av dessa villkor och vad därmed äger samband.

 

Privatkopieringsersättning

Vissa av våra varor omfattas av reglerna om privatkopieringsersättning. Det innebär i korthet att vi är skyldiga att redovisa och betala en avgift till Copyswede vid varje försäljning. Denna avgift ska ersättas av köparen, om inte:

– köparen är registrerad återförsäljare enligt Copyswedes PKE-avtal, eller

– köparen ska använda produkterna i näringsverksamhet och att det i policys, personalhandböcker eller liknande dokument föreskriver att privatkopiering inte är tillåten på produkterna ifråga.

I normalfallet faktureras privatkopieringsavgiften tillsammans med försäljningspriset. Det kan dock förekomma att avgiften tas ut vid senare tidpunkt.

Det åligger dig som kund att före köpet upplysa Tolerate Sweden AB om något av undantagen ovan är tillämpliga. Vid begäran är kund också skyldig att tillställa oss dokumentation som utvisar att så är fallet.

Kunden åtar sig att ersätta Tolerate Sweden AB för privatkopieringsersättning, jämte alla kostnader som kan uppkomma i samband med krav från Copyswede eller annan berättigad, som Tolerate Sweden AB kan komma att åläggas att betala till följd av att kunden på felaktiga eller otillräckliga grunder orsakat att privatkopiering inte redovisats i samband med en transaktion. 

 

VÅR POLICY KONFLIKTMINERALER

Bakgrund

Det finns idag en stor medvetenhet kring att väpnade konflikter i Kongo och kringliggande länder delvis har finansierats via exploatering av och handel med så kallade konfliktmineraler.

Det amerikanska federala börsövervakningsorganet (Securities and Exchange Commission — SEC) tillkännagav sina i augusti 2012 slutgiltiga regler gällande ‘konfliktmineraler’, kända som ‘3TG’. I enlighet med avsnitt 1502 i Dodd-Frank-lagen (Wall Street Reform and Consumer Protection Act) är dessa mineraler:

  • Tantal (Tantalum)
  • Tenn (Tin)
  • Volfram (Tungsten)
  • Guld (Gold)


Tolerate Sweden AB’s roll

Produktion av varor involverar ofta många olika företag som bedriver olika typer av aktiviteter längs försörjningskedjan. Företag som extraherar, bearbetar och förädlar råvaror klassificeras som ”mainstream”. Tolerate Sweden AB’s roll i leveranskedjan är primärt som säljande bolag av produkter samt leverans av kundanpassade produktlösningar. Det innebär att Tolerate Sweden AB arbetar utanför den s.k. metallfasen och dess förordningar. Däremot förbinder vi oss att bidra till efterlevnad av reglerna i Dodd-Frank-lagen genom vår policy.

 

  • Tolerate Sweden AB engagerar sig i etiskt ursprung av mineraler och jobbar aktivt för att säkerställa att inga konfliktmineraler finns i produkter levererade från Tolerate.
  • Tolerate Sweden AB’s leverantörer/fabriker förväntas vidta åtgärder för att försäkra att delar eller produkter till Tolerate är konfliktfria.
  • Leverantörer som levererar produkter där ovanstående ämnen kan misstänkas ingå, skall intyga och kunna påvisa att produkterna är konfliktfria.
  • Tolerate Sweden AB ska inte köpa produkter och material som innehåller konfliktmineraler direkt härstammande från konfliktgruvor.

 

Eskilstuna 2021-12-07

 

Kontaktuppgifter

Följande kontaktuppgifter gäller för Tolerate Sweden AB

E-post: info@tolerate

Internet: www.tolerate.se

 

 

 

You don't have permission to register